Premia termomodernizacyjna to umorzenie części zaciągniętego kredyty na termomodernizacją (docieplenie domu lub wymianę systemu ogrzewania) przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jednym z warunków decydujących o przyznaniu pomocy jest przedstawienie wyników audytu energetycznego, z którego wynika, że po realizacji przedsięwzięcia nastąpi roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Jakie jeszcze wymagania trzeba spełnić aby otrzymać wsparcie?

Co to jest premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna jest formą wsparcia inwestorów, chcących zrealizować przedsięwzięcia związane z poprawą wydajności energetycznej obiektu przyznawaną z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Wysokość możliwej pomocy wynosi 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 16% kosztów poniesionych na realizację projektu termomodernizacyjnego. Warto zaznaczyć, że nie ma możliwości otrzymania premii w przypadku, gdy inwestor będzie realizował przedsięwzięcie z własnych środków. Należy się ona bowiem jedynie tym, którzy korzystają ze wspomnianego wcześniej kredytu. Istotnym z punktu widzenia kosztów jest brak konieczności opłacenia podatku dochodowego od uzyskanego wsparcia, natomiast 0,6% uzyskanej premii odliczane jest dla Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach prowizji.

Warunki uzyskania dofinansowania

Głównym wymogiem, który należy spełnić starając się o uzyskanie premii termomodernizacyjnej jest załączenie do wniosku kredytowego dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie audytu energetycznego. Opracowanie powinno zawierać opis parametrów technicznych i ekonomicznych dotyczących planowanej inwestycji ze wskazaniem najbardziej optymalnego rozwiązania – zarówno w obszarze kosztów jak oszczędności energii. Z dokumentu powinno jasno wynikać, że realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię w skali roku oraz zmniejszenia rocznych strat energii o co najmniej 25%. O premię termomodernizacyjną może ubiegać się inwestor, będący właścicielem lub zarządcą budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Premia termomodernizacyjna - możliwe usprawnienia

Korzystając z przyznanego dofinansowania możliwe jest wykonanie określonych działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii i redukcji kosztów ogrzewania. Uzyskaną pomoc można przeznaczyć na:

  • ocieplenia ścian, dachów, stropodachów, stropów nad piwnicami nie ogrzewanymi, podłóg na gruncie,
  • remont lub wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
  • modernizację lub wymianę urządzeń źródła ciepła oraz zainstalowanie automatyki sterującej urządzeniami,
  • modernizację lub wymianę instalacji grzewczej,
  • modernizację lub wymianę systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową i zainstalowanie urządzeń zmniejszających zużycie wody,
  • usprawnienia systemu wentylacji,
  • wprowadzenie urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych np. kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp.

Proces ubiegania się o premię termomodernizacyjną

1. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje premię w przypadku dostępności wolnych  środków oraz nie przekroczenia limitu określonego w jego planie finansowym.
2. Inwestor składa wniosek o przyznanie premii do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku kredytującego wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie audytu energetycznego oraz oświadczeniem na temat wykluczenia wykorzystania kredytu na spłatę prac, na które uzyskano środki z Unii Europejskiej, a także potwierdzenie o nie korzystaniu wcześniej z tego typu wsparcia.
3. Rozpatrzenie wniosków przez BGK w kolejności ich wpłynięcia.
4. Weryfikacja załączonych dokumentów pod kątem spełnienia warunków ustawowych.
5. Wydanie opinii w ciągu 30 dni przez BGK - w przypadku negatywnej weryfikacji powiadamia się inwestora oraz bank kredytujący. Pozytywna decyzja, potwierdzająca spełnienie wszystkich warunków przyznania premii przekazywana jest do banku kredytującego wraz z podaniem jej wysokości.
6. Premia termomodernizacyjna przekazywana jest bankowi kredytującemu w momencie zakończenia prac zgodnie z projektem budowlanym oraz we wskazanym wcześniej terminie.
7. Pobranie przez BGK od inwestora prowizji  w wysokości 0,6% przyznanej premii.
Więcej na temat możliwości uzyskania dofinansowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego można dowiedzieć się na stronie firmy ogólnobudowlanej Profil.

SFbBox by enter-logic-seo.gr

 

AKTUALNOŚCI budowlano-remontowe

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zapisz się do newslettera

Imię:
e-mail: